Cố tình tạo ra "anti

      46
Nhập bất kể thông tin gì về bài hát bạn muốn kiếm tìm. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống cung cấp việc tìm và đào bới tìm với Tiếng Việt ko lốt cùng gồm vết

Bạn đang xem: Cố tình tạo ra "anti

The Fox (What Does The Fox Say?) (Acapella)Đóng góp: DEVUONG Fairy Tail MasterDog goes woofCat goes meowBird goes tweet và mouse goes squeekCow goes mooFrog goes croak và the elephant goes tootDuchồng say quaông xã & fish goes blub & the seal goes ow ow owBut there"s one soundThat no one knowsWhat does the FOX say ?Ring-ding-ding-di ng-dingeringeding !Gering-ding-ding-d ing-dingeringeding !Gering-ding-ding-d ing-dingeringeding !What does FOX say ?Wa-pa-pa-pa-pa-pa -pow !Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow !Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow !What does FOX say ?Hatee-hatee-hatee -ho !Hatee-hatee-hatee- ho !Hatee-hatee-hatee- ho !What does FOX say ?Joff-tchoff-tchof f-tchoff-tchoff !Joff-tchoff-tchoff -tchoff-tchoff !Joff-tchoff-tchoff -tchoff-tchoff !What does FOX say ?Big xanh eyes , pointy nose , chasing mice và digging holesTiny paws , up the hill , suddenly you"re standing stillYour fur is red , so beautiful , like an angel in disguiseBut if you meet , a friendlys horse , will you communnicate by mo-o-o-o-orse ? mo-o-o-o-orse ? mo-o-o-o-orse ?How will you speak to lớn that ho-o-o-o-orse? ho-o-o-o-orse? ho-o-o-o-orse?What does the FOX say ?Jacha-chacha-chac ha-chow !Jacha-chacha-chach a-chow !Jacha-chacha-chach a-chow !What does the FOX say ?Fraka-kaka-kaka-k aka-kow !Fraka-kaka-kaka-ka ka-kow !Fraka-kaka-kaka-ka ka-kow !What does the FOX say ?A-hee-ahee ha-hee !A-hee-ahee ha-hee !A-hee-ahee ha-hee !What does the FOX say ?A-oo-oo-oo-ooo !A-oo-oo-oo-ooo !The secret of the fox , ancient mystery , somewhere deep in the woodsI know you"re hidingWhat is your sound ?Will we ever know ?Will always be a mysteryWhat do you say ?You"re my guardian angelHiding in the woodsWhat is your sound ?Will we ever know ?I want to lớn ...I want khổng lồ ... I want to know !

Xem thêm:

*

Xem thêm: Tải Ngôi Sao Thời Trang Máy Tính, Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi Cho Máy Tính Tải Về

the fox (what does the fox say?) (acapella)dong gop: devuong fairy tail masterdog goes woofmèo goes meowbird goes tweet and mouse goes squeekcow goes moofrog goes croak và the elephant goes tootduchồng say quaông xã and fish goes blub và the seal goes ow ow owbut there"s one soundthat no one knowswhat does the fox say ?ring-ding-ding-di ng-dingeringeding !gering-ding-ding-d ing-dingeringeding !gering-ding-ding-d ing-dingeringeding !what does fox say ?wa-pa-pa-pa-pa-page authority -pow !wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow !wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow !what does fox say ?hatee-hatee-hatee -ho !hatee-hatee-hatee- ho !hatee-hatee-hatee- ho !what does fox say ?joff-tchoff-tchof f-tchoff-tchoff !joff-tchoff-tchoff -tchoff-tchoff !joff-tchoff-tchoff -tchoff-tchoff !what does fox say ?big blue eyes , pointy nose , chasing mice và digging holestiny paws , up the hill , suddenly you"re standing stillyour fur is red , so beautiful , like an angel in disguisebut if you meet , a friendlys horse , will you communnicate by mo-o-o-o-orse ? mo-o-o-o-orse ? mo-o-o-o-orse ?how will you speak to that ho-o-o-o-orse? ho-o-o-o-orse? ho-o-o-o-orse?what does the fox say ?jacha-chacha-chac ha-chow !jacha-chacha-chach a-chow !jacha-chacha-chach a-chow !what does the fox say ?fraka-kaka-kaka-k aka-kow !fraka-kaka-kaka-ka ka-kow !fraka-kaka-kaka-ka ka-kow !what does the fox say ?a-hee-ahee ha-hee !a-hee-ahee ha-hee !a-hee-ahee ha-hee !what does the fox say ?a-oo-oo-oo-ooo !a-oo-oo-oo-ooo !the secret of the fox , ancient mystery , somewhere deep in the woodyêu thích know you"re hidingwhat is your sound ?will we ever know ?will always be a mysterywhat bởi you say ?you"re my guardian angelhiding in the woodswhat is your sound ?will we ever know ?i want khổng lồ ...i want to ... i want khổng lồ know !

Chuyên mục: Tin Tức