Unit 10

      22

*
Bạn sẽ xem tư liệu "Luyện sâu xa Ngữ pháp và bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 - Unit 10: Our house in future", để mua tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

UNIT 10:OUR HOUSE IN FUTUREA.VOCABULARYNew words Meaning Picture ExampleAppliance<ə"plaiəns>Thiết bị,dụng cụThey have all the latest household appliances.Họ có toàn bộ các lắp thêm trong nhà về tối tân nhất.Castle<"kɑ:sl>Lâu đàiThe castle overlooks the city.Lâu đài trông ra thành phố.hi-techKỹ thuật caoThis cửa hàng sells hi-tech devices.Cửa hàng này phân phối thiết bị technology caoHouseboatNhà nổiHouseboats are very popular in Ha Long Bay.Nhà nổi rất thông dụng ở Vịnh Hạ Long.

Bạn đang xem: Unit 10

Iron <"aiən>Là,ủi(quần áo)Janet usually helps her mom iron clothes.Janet hay giúp bà mẹ ủi quần áo.Look after< luk "ɑ:ftə>Trông nom, chăm sócI usually look after my younger brother.Tôi thường xuyên chăm bẵm em trai tôi.Motorhome<"moutə houm>Nhà lưu rượu cồn (có xe hơi kéo)A motorhome is very convenient for a long journey.Một ngôi nhà lưu hễ rất dễ dàng cho một cuộc thám hiểm dài.Skyscraper<"skai,skreipə>nhà chọc trờiThere are many skyscrapers in my city.Có nhiều đầy đủ tòa công ty chọc trời ở tp tôi.UFO(unidentified flying object)Vật thể bay,đĩa bayMu friend always believe that UFO is real.Bạn tôi luôn luôn tin rằng đĩa bay tất cả thật.Wireless<"waiəlis>Vô con đường điện,không dâyWireless communication is very popular nowadays.Liên lạc không dây rất thịnh hành hiện nay.Condominium<"kɔndə"miniəm>Chung cưMy family has recently moved into a condominium.Gia đình tôi vừa chuyển mang lại một thông thường cư.Comfortable<"kʌmfətəbl>Đầy đủ,tiện nghiWe live in a comfortable apartment.Chúng tôi sống trong một căn hộ tiên tiến thoải mái.Villa <"vilə>Biệt thựI hope I can build a villa for my parents. Tôi hy vọng tôi có thể xây một cái biệt thự đến bó chị em tôi.Wifi(wireless fidelity)Hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyếnAll restaurants in my town have their wifi now.Tất cả các nhà hàng trong thị trấn đều sở hữu hệ thống mạng không dây.Automatic<,ɔ:tə"mætik>Tự độngAutomatic machines are replacing human in some jobs.Máy móc tự động hóa đang thay thế sửa chữa con bạn trong một vài công việc.B.GRAMMARI.Thì tương lai đơn1.Cách dùng biện pháp dùng Ví dụDùng để biểu đạt một hành động hay sự việc sẽ xẩy ra trong tương lai-She’ll be back at 6p.m khổng lồ night.(tối ni cô ấy vẫn trở về vào tầm 6h.)-They will help me bởi this exercise (họ để giúp đỡ tôi làm bài tập này.) dùng để diễn tả một suy nghĩ,quyết định ngay lúc nói-I will drink water instead of milk.(tôi đang uống nước vậy cho sữa.)-I think I will teach here.(tôi suy nghĩ tôi đã dạy sống đây.)Dùng để diễn đạt một lời hứa-I promise I will come here tomorrow.(tôi hứa hẹn tôi sẽ tới đây vào ngày mai.)-He promises he will mary me.(anh ấy hứa vẫn cưới tôi)Dùng để mô tả một lời dề nghị,gợi ý-Will we go for a walk tonight?(tối nay bọn họ sẽ quốc bộ nhé?)-What we vì chưng now?(Chúng ta sẽ có tác dụng gì hiện thời nhỉ?)2. Dạng thức của thì tương lai đơn Thể xác định Thẻ tủ địnhI/You/We/They Danh từ bỏ số nhiều+ will + V nguyên mẫu( will = ’ll)I/You/We/They Danh từ số nhiều+ will not + V nguyên mẫuHe/She/It Danh tự số ítHe/She/It Danh từ bỏ số ítVí dụ:I will visit Hue city.( Tôi sẽ đến thăm Huế) She will be fourteen years old on her next birthday( Cô ấy đã 14 tuổi vào sinh nhật kế tiếp).They will come khổng lồ the tiệc ngọt next Sunday( chủ nhật tuần sau họ sẽ tới bữa tiệc)Ví dụ:She won’t forget him.( Cô ấy sẽ không bao giờ quên anh ấy)Hung will not go camping next week( Tuần tới Hùng sẽ không còn đi gặm trại)We won’t do some shopping tomorrow ( Ngày mai cửa hàng chúng tôi sẽ không đi cài sắm)Thể nghi vấnCâu vấn đáp ngắnWillI/You/We/They Danh trường đoản cú số nhiều+ V nguyên mẫuYes,I/You/We/They Danh trường đoản cú số nhiềuwillHe/She/It Danh tự số ítNo,He/She/It Danh từ số ítwon’tVí dụ:Will you go lớn Ha noi đô thị next month?( Thangs sau cậu đang đi thành phố tp. Hà nội à?) Yes, I will./ No, I won’t.Will she meet her boyfriend tonight?( buổi tối nay cô ấy sẽ gặp bạn trai à)Yes, she will./ No, she won’t.Will they arrive here next week?( Tuần cho tới học sẽ tới đây à?)Yes, they will./ No, they won’t. Tín hiệu nhận biết:- vào câu tương lai thường xuất hiệncác từ bỏ chỉ thời gian như: tomorrow, next day / week / month / year, some day, soon( chẳng bao lâu)...- ngoài ra các từ bỏ và các từ như: I think/ promise; perhaps= probably( gồm lẽ, bao gồm thể)..... Cũng rất được dùng sau đây đơn.BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 1. Dựa vào từ cho sẵn, viết câu xác định ở thì sau này đơn1. I/ do/ this/ later. ___________________________2. We/ go shopping ___________________________3. The sun/ shine___________________________4. Peter/ điện thoại tư vấn you.___________________________5. They/be/ there.___________________________6. You/ ask/him.___________________________7. Jenny/ lock/the door.___________________________8. It/ rain___________________________9. The teacher/ test/ our English.___________________________10. They/ buy/ a car.___________________________Bài 2. đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc sinh hoạt thì sau này đơn.1.It ( rain/not) _______________tomorrow.2. I promise I ( be/not) ________late3. We ( start/not) ________ khổng lồ watch the film without you.4. The bus ( wait/not) _________ for us.5. He ( believe/not) _______ us.6. I ( pass/not) _______ the test.7. She ( come/not) _______ with us.8. You ( enjoy/not) _____ visiting Paris.9. I ( pay/not) _______ for lunch.10. He ( answer/not) ________ the question.Bài 3. Dựa vào các từ mang lại sẵn, đặt câu hỏi ở thì tương lai đơn.1.what/ learn/ they._________________________________2. It/ snow_________________________________3. When/ you/get/ home._________________________________4. She/ forgive/ me._________________________________5. What/ say/ he._________________________________6. What/ they/ it._________________________________7. Whe/ she/ be/ back._________________________________8. Who/ drive/ us/ into town._________________________________9. Where/ we /meet._________________________________10. When/ I/ be/ famous_________________________________Bài 4. Đưa ra câu vấn đáp ngắn cho các câu hỏi ở thì tương lai đơn.1.Will the dog bark?Yes, _______________2. Will you buy lots of presents?Yes, _______________3. Will your mom prepare dinner?Yes, _______________4. Will Ben copy the CD?Yes, _______________5. Will the children go khổng lồ London?Yes, _______________6. Will Bne make pizza for tea?Yes, _______________7. Will you go lớn the shops?Yes, _______________8. Will Mr Brown take hotos?Yes, _______________9. Will you go on a diet?Yes, _______________Bài 5. Mang đến dạng đúng của động từ trong ngoặc làm việc thì sau này đơn.1.What _______ you (do) this evening?2. I’m a little busy, I ______ (have) time lớn help you with your homework later though.3. Mr. Brown _____ ( give) us a grammar thử nghiệm tomorrow.4. You ____ ( help) your friend after class won’t you?5. Kyung Sook _____ (cook) something tasty for dinner tonight. Will you try it?6. Next year, the university ____ (change) its entrance requirements.7. We ____ ( move) khổng lồ the new campus in 2010.8. _____ ( you/ come) camping with our club on Saturday?9. ______( you/ go) lớn Cananda for your vacation?10. Our friends _____ (meet) us in front of the Sears department store.11. Miss Brown _____ (make) a new danh mục tonight.12. We ____ (ask) a policeman which road khổng lồ take.13. My wife _____ (call) on you tomorrow.14. I ____ (have) my lunch at twelve o’clock.15. He ____ (be) here on Wednesday.16. He ____ (come) at two o’clock tomorrow.17. The new park ____ (cover) a very great area.18. We ____ (know) the answer tomorrow.19. I hope we ____ (meet) him tomorrow.20. When the thermometer is below zero water _____ ( freeze).21. We ______ (go ) for a long walk soon.23. A lift ___ (take ) us to the vị trí cao nhất floor of the hotel.24. I am afraid it ____ ( be) quite impossible.25. I’m sure they _____ (understand) your problem.Bài 6. Sắp tới xếp những từ sau để tạo nên thành câu trả chỉnh.1.on/ May/ lan/ be/ will/ Sundy/ 25th / 13 _________________________________________________________2. Call/ six/ willl/ I/ after/ o’clock/ again/her._________________________________________________________3. You/ free/ morning/ be/ will/ tomorrow?_________________________________________________________4. Ho chi Minh city/ her/ visit/ next year/ will/ parents._________________________________________________________5. Go/her/ we/ birthday/ will/ party/ to.Động tự khuyết thiếu thốn “might” ( bao gồm thể)1. Động từ bỏ khuyết thiếu “might” ( có thể)Might là cồn từ khuyết thiếu cho nên vì thế nó không đề xuất chia theo các ngôi và luôn luôn cần một rượu cồn từ nguyên thể ko “to” đi đằng su/ThểThể khẳng địnhThể bao phủ địnhCấu trúcS + might + V ...S + might not/mightn’t + ....Chức năngDùng để nói đến những hành động, sự việc rất có thể xảy ra sau đây nhưng không vững chắc chắn.Dùng để nói về những hành động, vấn đề không thể xảy ra sau đây nhưng không chắc chắn chắn.Ví dụ;She might come here.(Có thể cô ấy đến đây)Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.( Nhớ mang theo ô khi chúng ta ra ngoài. Trời có thể mưa)It might not be true.( rất có thể điều kia không đúng)There might not be a meeting on Friday because the director í ill).( cuộc họp ngày thứ sáu rất có thể không diễn ra chính vì ông người có quyền lực cao bị ốm).2. Biệt lập May cùng MightMightMayChức năngĐều được dùng làm nói khả năng của một sự việcKhả năng xảy ra diễn đạt khả năng xảy ra thấp (dưới 50%) diễn tả khả năng xảy ra cao (trên 50%)Ví dụ She is a very busy, but I hope she might join us tomorrow.I may go to không nên gon tomorrow.BÀI TẬP VẬN DỤNG SƠ BẢNBài 7. Lựa chọn 1 động từ thích hợp vag sử dụng kết cấu “ might + V” để xong các câu sau:Bite break need rain slip wake1.Take an umbrella with you when you go out. It _________ later.2. Don’t make too much noise. You ______ the baby.3. Be careful of that dog. It ____ you.4. I don’t think we should throw that letter away. We ______ it later.5. Be careful. The footbath is very icy. You ______ 6. Don’t let the children play in this room. They ______ something.Bài 8. Viết câu dưới đay theo phong cách khác, sử dugj “might’ hoặc “may”Ví dụ : Perhaps Helen is in her office ---> She might be in her office.Perhaps Helen isn’t in her office --> She might not be in her office.1.Perhaps Helen is busy.__________________________________________________2. Perhaps she is working.__________________________________________________3. I’m not sure that Liz will come khổng lồ the party.__________________________________________________4. Perhaps she wants khổng lồ be alone.__________________________________________________5.

Xem thêm: Clip Cô Dâu Chú Rể Làm Chuyện Ấy Trước Mặt Quan Khách, Cư Dân Mạng Kinh Hãi

Perhaps she was ill yesterday.__________________________________________________6. I’m not sure that Sue wil be able to come out with us this evening.__________________________________________________7. Perhaps she went trang chủ early.__________________________________________________8. I’m not sure thats I’ll go out htis evening.__________________________________________________9. Perhaps she had khổng lồ go trang chủ early.__________________________________________________10. Perhaps she was working yesterday.__________________________________________________11. Perhaps she doesn’t want khổng lồ see me.__________________________________________________12. Perhaps she isn’t working today.__________________________________________________13. I’m not sure that we’ll get tickets for the concert.__________________________________________________14. Perhaps she wasn’t feeling well yesterday.__________________________________________________Bài 9. Sắp xếp những từ sau để tạo thành thành một câu hoàn chỉnh.1.be/ may/ python/ sleeping/ the/__________________________________________________2. An/ become/explore/ might/ she/__________________________________________________3. Anyone/ can/ he/ laugh make.__________________________________________________4. Plan/ may/ with/ agree/ this/ she.__________________________________________________5. Happy/ may/ be/ about/ what/./ They/ happened/not.__________________________________________________6. Go/ might/ a/ see/ doctor/./__________________________________________________7. Work/ might/ go/ tomorrow/ ./ I/ not/ to__________________________________________________8. Not/ to/ party/./ Sue/ might/ come/ the__________________________________________________BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO bài xích 10. Đọc cùng điền động từ thích hợp thì tương lai đơn vào khu vực trống để xong xuôi câu.1.Last year, I traveled to lớn France. Next year, I ______ to Italy.2. Last year, he was a student, next year he _____ a doctor.3. Yesterday, we ate chicken, tomorrow we _____ rice.4. Ten years ago, there were no sản phẩm điện thoại phones. In a few years’ time there ______vision phones everywhere.5. On Monday I spent ten euros. Next Friday I ________ only five.6. On Monday I studied Maths, tomorrow I _______ history.7. Last week he knew a little of the story. Next week he ________ all the truth.8. Yesterday you felt ill, but tomorrow you ________ a lot better.9. Last year, she bought a new computer. Next year, she ________ a new DVD player.10. Yesterday she took a taxi. Tomorrow she ______ thw bus.Bài 11. Nối câu làm việc cột A cùng với câu sinh hoạt cột B làm thế nào cho phù hợp.Cột ACột B1. You should take an umbrellaa. It might be cold2. You shouldn’t sunbathe too muchb. It might be good for your skin3. You shouldn’t drive too fastc. It might be good for your ears4. You shouldn’t smoked. You might have an accident5. You shouldn’t listen lớn rock music with headphonese. You might have health problems.6. You should wear a thick jumperf. It might rain.Bài 12. Lựa chọn và điền từ tương thích để xong xuôi câu dưới đây Must don’t have khổng lồ might should mustn’t shouldn’t1.You ______ drive on the paverment. It’s illegal.2. You _______ say that. It’s not nice.3. I ________ go khổng lồ work tomorrow because it’s a public holiday.4. I _________ buy this CD, I’m not sure.5. You _________ eat more vegetables. They’re good for you.6. You _________ be 18 before you can buy alcohol.Bài 13. Kết thúc các câu dưới đây, áp dụng May(not) và might(not).1.There are some dark clouds in the sky.(may)2. It’s nine- thirty & Jack feels tired (might)3. My class start soon, but I’m not sure where the classroom is (may not)4. Sarah has soem money & she is at a clothing store( might)5. Kelly & Jenny are friends but they live in different cities. They are both traveling to Washington this summer(may)6. It’s cold outside, but James isn’t wearing a jacket( might)7. My brother is at a restaurant and he feels a little hungry( may)8. I should go khổng lồ work today, but I feel a little sick( might not)9. Perhaps Susan know the address.(may)10. It’s possible that Joanna didn’t receive my message( might)Bài 14. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng nhất. I’m in the hospital! I’ve broken my leg! But don’t worry. I’ll be all right. I’ve been here since last Sunday. I had an accident at a football match. I tried lớn kick the balll but I kicked the goal post! The pain was quite bad, so dad brought me lớn the hospital the same day. I had a small operation three days ago. The nurse và doctors have beeb really nice, but the food’s disgusting. I prefer mom’s cooking.1. Where is the writer?A. He’s going on a vacationB. He’s at homeC. He’s in the hospitalD. He’s at school2. What has happened to lớn him?A. He has had a coldB. He has a headacheC. He has had an accidentD. A &C are correct3. Who brought him lớn the hospital?A. MomB. DadC. His friendD. A&B are correct4. What does the word ‘disgusting’ in line 6 mean?A. DeliciousB. GoodC. HealthyD. Awful5. Which of the following is no true?A.The writer has broken his leg because he kicked the goal post.B. He was brought lớn the hospital last Sunday.C. He doesn’t like the nurse và the doctors there.D.

Xem thêm: Cách Xem Phim Harry Potter Theo Thứ Tự Các Tập Phim Harry Potter Theo Thời Gian

He had a small operation and he will be all right.

Chuyên mục: Game Mobile

lịch phát sóng bóng đá hôm nay